30 ROKOV – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcom

víťazstievúspechovsilyodhodlaní

Osobné údaje

Prevádzkovateľ

Názov: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (ďalej aj len ako „SZŤPŠ“)
IČO: 22665234
Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
Kontaktný e-mail: info@sztps30.sk

(ďalej aj len ako „Prevádzkovateľ“)

Dotknuté osoby

Záujemcovia o zaslanie priania k výročiu SZŤPŠ cez webový formulár na stránke sztps30.sk/priania/

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom je, že Prevádzkovateľ zverejní na stránke sztps30.sk osobné údaje dotknutej osoby pod jeho prianim. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť prianie, ak bude text napísaný nevhodným spôsobom (napr. vulgarizmom, …). Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.

Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb

Meno a priezvisko.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Osobné údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi na vyššie vymedzený účel dobrovoľne a prevádzkovateľ ich za vyššie vymedzeným účelom spracúva na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou, ktorého znenie je zverejnené na webovom sídle sztps30.sk, pričom tento súhlas bol udelený dotknutou osobou v elektronickej forme zaškrtnutím políčka s nasledovným textom: „Súhlasím so spracovaním osobných údajov”.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti doručenej do sídla prevádzkovateľa alebo žiadosti podanej elektronickou poštou na vyššie uvedený kontaktný e-mail právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti doručenej prevádzkovateľovi namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti môže udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, okrem prípadov výslovne stanovených platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalšie informácie

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v databáze dražiteľov po dobu 4 rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytované tretím stranám.

Scroll to Top