30 ROKOV – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcom

víťazstievúspechovsilyodhodlaní

riapos2

Príhovor

Milí priatelia,
v minulosti som životné jubileá nazval majákom. Maják je miesto, kde sa viete obzrieť a vidieť dozadu i dopredu. Máte výborný rozhľad. Tridsať rokov v živote človeka je produktívny vek, dospelosť. V živote organizácie, ktorá dospela do daného veku, je to predovšetkým dôvera a vytrvalosť, ktoré sú prítomné v každom jednom členovi, v každej spomienke, každom víťazstve či prehre. Jedna sa zrkadlí v dlhodobej a systematickej práci, vo viere v zmysel tejto práce, druhá spočíva v pevnej a húževnatej vôli, ktorá nedovoľuje ako človeku, tak ani organizácii vzdávať sa.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov sa na svojej tridsaťročnej ceste presvedčil o tom, že víťazstvá sa nerodia ľahko a sú výsledkom spoločnej práce nás všetkých. Naučili sme sa, že prehry nás robia silnejšími a paradoxne ešte viac zomknutými a odhodlanými vytrvať. Športové srdce nám ani nedovoľuje inak.

Energia, ktorú desiatky športových klubov, tisícov členov, priateľov a podporovateľov vkladajú do každodennej práce, sa nám vracia späť v podobe produktívnej a dospelej organizácie. S vďakou spomíname aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale spájajú sa nám s nimi nezabudnuteľné zážitky.

Je pre mňa veľkým potešením a zároveň zadosťučinením, že mi život doprial byť súčasťou histórie nášho zväzu a spoznávať v jej členoch a fungovaní množstvo priateľov, výziev a vnútornej sily. Želám si, aby sa SZTPŠ naďalej rozvíjal, rástol a bol živým pozitívnym odkazom pre každého, kto hľadá cestu búrať prekážky a posúvať hranice možného i nemožného.

So želaním úspešného pokračovania nášho zväzu

Dr.h.c.PhDr. Ján Riapoš, Ph.D
Predseda SZTPŠ

Príbeh loga

Tak, ako človek samotný, má aj každá organizácia svoj príbeh. Či je už vpísaný do tvárí ľudí, či sa zrkladlí v ich zážitkoch, spomienkach, túžbach, či je vrytý do medailí, do okamihov, do chodieb či pracovných stolov, jednotlivé elementy tvoria celok a bez nich by celkový príbeh neexistoval. Len nezlomná vôľa, súdržnosť a vytrvalosť nám dovoľujú napredovať a to je aj príbehom Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.

Zachytiť 30 rokov jeho existencie vo forme loga bolo výzvou. Na začiatku tvorivého procesu stál kruh ako symbol celku, jednoty, priezoru z minulosti do budúcnosti. Kruh sme našli taktiež prítomný v podobe kolesa, ktoré je základom vozíka - ako najrozšírenejšieho a najjednoznačnejšieho symbolu zdravotného znevýhodnenia, aký vo svete existuje.
1
Postava sediaca na vozíku ukrojila z kolesa, zostali nám tak zhruba ¾ viditeľnej plochy kolesa. Tento neúplný kruh tvoril základ loga. Vzišiel z viditeľnej časti kolesa vozíka, a paradoxne sa svojou neúplnosťou stál základom celistvosti, jednoty. Tento ¾ prvok sme graficky premenili/rozdelili na 30 dielikov, symbolizujúcich 30 rokov snahy vytrvať, búrať prekážky, predsudky a stereotypy. Týmto 30 dielikom sme zároveň priznali tvar lana, ktoré symbolizuje to, že len ťahaním spoločne za jeden povraz dokážeme tvoriť a napredovať.
2
Pridaním číslice 3 pred tento symbol, ktorý dokáže reprezentovať aj číslicu 0 v označení „30“ rokov, sme tak vytvorili logo k 30. výročiu SZTPŠ. Doplnené písmo je napísané kurzívou, aby sme tak smerom doprava naznačili/zachytili pohyb, dynamiku, neustály vývin a posúvanie sa. Tento proces je neukončený a dáva nádej na pozitívne smerovanie aj v nasledujúcej dekáde. Symbol vo forme neúplného kruhu s 30 dielikmi funguje aj samostatne, ako základ kroniky, snúbi sa v ňom hodnotovo všetko to, čo reprezentuje SZTPŠ.
3